บุคลากร


 
 
 
นายพีรพล  กองศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

 
     นางวงเดือน  นาคคำ
    ครูชำนาญการพิเศษ
 
 
 
 
 
 

 
 
 
นางอมรรัตน์  ผลกอง
       ครูธุระการ

นายอาคม   โมกครัตน์
อัตราจ้างนักการ

 

  นางวรรณษกรณ์  ช่วยอุปการณ์

ครูชำราญการพิเศษ
 
 
 
 
 

 
 
Mister  Jam macken
อัตราจ้างพิเศษ
 
  

  นางสาวเพ็ญนิตย์  ต่อพล

ครูจ้างพิเศษ
 
  
 
 

 

นายธีรวุฒิ  อุตอามาตย์ 
ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น