บุคลากร

นายพีรพล กองศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

นางวรรณษกรณ์ ช่วยอุปการณ์

ครูชำราญการพิเศษ

จ.ส.อ ไตรรงค์ สุวรรณกาล

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอุไรวรรณ ถานันท์

ครู

นางสาวศลิษา ทารินทร์

อัตราจ้าง

นายสุรศักดิ์ รักษาชนม์

อัตราจ้าง

นางดรุณี ยิ้มเกิด

เจ้าหน้าที่ธุระการ

นายอาคม โมกครัตน์

อัตราจ้างนักการ