ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย ตั้งอยู่เลขที่ 7 บ้านหนองโนน้อย ตำบล โคกมั่งงอยอำเภอ คอนสวรรค์ จังหวัด ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36140 โทรศัพท์ 0-4487-0232

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1

1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1.3 มีเขตพื้นที่บริการ 1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองโนน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

2. ข้อมูลด้านการบริหาร

2.1 ชื่อ-สกุลผู้บริหาร นายพีรพล กองศรี วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน

2.2 ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ บนพื้นที่ 5 ไร่ 1 งาน-ตารางวา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2494 เดิมสังกัดหมู่บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ มีระยะทางจากหมู่บ้านคอนสวรรค์ ประมาณ 3 กิโลเมตรเศษ เด็กนักเรียนเดินทางไปเรียนหนังสือลำบากมากต้องเดินผ่านป่า ข้ามลำน้ำ เด็กจะขาดเรียนเป็นประจำ ชาวบ้านได้เล็งเห็นความจำเป็น จึงพร้อมใจกันจัดหาไม้และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มาก่อสร้างเป็นอาคารเรียน แบบศาลาการเปรียญขึ้น 1 หลัง เมื่อสร้างเสร็จจึงได้ยื่นคำร้องขอจัดตั้งโรงเรียนไปยังคณะกรรมการกิ่งอำเภอคอนสวรรค์ โดยมีนายธีระ ศิริธรรม ปลัดกิ่งอำเภอคอนสวรรค์ ได้มองเห็นความสำคัญเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนให้ทั่วถึง จึงได้สั่งให้เปิดโรงเรียนนี้ขึ้นเป็นสาขาโรงเรียนบ้านบึงอ้อ มีนายนาค ลพสถิตย์ มาทำการสอนเพียงคนเดียว ต่อมาวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2499 ทางราชการจึงได้ยกฐานะจากสาขาวัดบึงอ้อ มาเป็นเอกเทศชื่อโรงเรียนบ้านหนองโนน้อย

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองโนน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีพื้นที่บริการ 1 หมู่บ้านคือบ้านหนองโนน้อย หมู่ 7 มีจำนวนบุคลากร 5 คน และจำนวนนักเรียน 41 คน

โรงเรียนบ้านหนองโนน้อยจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองโนน้อย พ.ศ. 2554 โรงเรียนบ้านหนองโนน้อยเปิดสอนใน 2 ระดับ ไดแก่ ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา โดยดำเนินแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2554 ดังนี้

ปรัชญา วิชาการเด่น มุ่งเน้นมาตรฐาน สืบสานวัฒนธรรม นำสู่ธรรมาภิบาล

คติธรรม “นต.ถิ ปญญา สมาอาภา” แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

คำขวัญ รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำวิชา

สีประจำโรงเรียน สีฟ้า (ความโปร่งใส) สีชมพู (ความอ่อนน้อม ความอ่อนหวาน)

ภายในปีงบประมาณ 2555 โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย เป็นสถานศึกษาที่ชุมชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ครูเป็นครูมืออาชีพ นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน สู่ความเก่ง ดี มีสุข โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่เข็มแข็งโดยใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นฐานในการพัฒนา

เป้าหมาย

1) ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

2) ครูเป็นผู้นำด้านวิชาการมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นครูมืออาชีพ

3) มีสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารอย่างมี ประสิทธิภาพ

4) มีระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม (S.B.M)

5) โรงเรียนมีอาคารสถานที่อย่างเหมาะสม มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้ น่าดู น่าเรียน

6) ชุมชนเกิดความพึงพอใจ

3. ข้อมูลนักเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน(ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ) ดังนี้

1) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด 40 คน

2) จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

3) มีนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม........................-.........................คน

4) มีนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ....................-............................คน

5) มีนักเรียนปัญญาเลิศ………………-………………คน

6) มีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ……-….คน

7) จำนวนนักเรียน 5 คน/ห้อง

8) สัดส่วนครู : นักเรียน = 19.5

9) จำนวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน(ปีปัจจุบัน)…………-..……...คน

10) สถิติการขาดเรียน/เดือน………-……................คน

11) จำนวนนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน (รางวัลดีเด่นที่ได้รับ)

- ประเภท เต้นประกอบเพลง ระดับชั้นอนุบาล 2 จำนวน 3 คน

- ประเภท การปั้นดินน้ำมน ระดับชั้นอนุบาล 2 จำนวน 3 คน

- ประเภท การวาดภาพระบายสี ระดับชั้นอนุบาล 1 จำนวน 1 คน

- ประเภท การวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1 คน

- ประเภท การคัดลายมือและอ่านออกเสียง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 คน

- ประเภท มารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 2 คน

- ประเภท การคัดลายมือและอ่านออกเสียง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1 คน

- ประเภท การแข่งจรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 3 คน

4. ข้อมูลบุคลากร

● มีครูที่สอนวิชาตรงตามวิชาเอก - คน (%)

● มีครูที่สอนวิชาตามความถนัด 3 คน (%)

5. สภาพชุมชนโดยรวม

5.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะโดยรวมประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีประชากรประมาณ 400 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน เป็นชุมชน อาชีพหลักของชุมชน คือทำนา เนื่องจากเป็นอาชีพตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษมา มีพื้นที่เป็นทุ่งนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ บุคคลในชุมชนมีความรักใคร่สามัคคี มีความเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม มีประเพณีท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักทั่วไปคือ การทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางศาสนา วันสงกรานต์ วันปีใหม่ ฯลฯ

5.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษาปีที่ 4

- ประกอบอาชีพ ทำนา (คิดเป็นร้อยละ 95)

- นับถือศาสนา พุทธ (คิดเป็นร้อยละ100)

- ฐานะทางเศรษฐกิจ /รายได้โดยเฉลี่ย ต่อครอบครัว ต่อปี 30,000 บาท

- จำนวนคนเฉลี่ย 4 คนต่อครอบครัว